Unio mancus Lamarck, 1819 – Riječna školjka U Crnoj Gori je evidentirano 8 vrsta školjki iz familije Unionidae, dok su na području Parka prirode rijeka Zeta identifikovane 4 vrste. Veličina ljušture riječne školjke je do 10 cm. Ljuštura je ovalna sa pravilno zaobljenim prednjim dijelom, dok je zadnji dio skraćen. Boja ljušture je svijetlo smeđa,

Kroz projekat “Vode Balkana: biomonitoring za Park prirode rijeka Zeta” koji realizuje NVO Program za životnu sredinu (Environment Programme – EnvPro) sprovedena su istraživanja i odabrane indikatorske vrste koje će u narednom periodu biti praćene na odabranim lokalitetima u Parku prirode rijeka Zeta. Za monitoring su odabrane lako prepoznatljive vrste da bi se u aktivnosti

Kroz projekat “Vode Balkana: biomonitoring za Park prirode rijeka Zeta” koji realizuje NVO Program za životnu sredinu (Environment Programme – EnvPro) sprovedena su istraživanja i odabrane indikatorske vrste koje će u narednom periodu biti praćene na odabranim lokalitetima u Parku prirode rijeka Zeta. Za monitoring su odabrane lako prepoznatljive vrste da bi se u aktivnosti

Kroz projekat “Vode Balkana: biomonitoring za Park prirode rijeka Zeta” koji realizuje NVO Program za životnu sredinu (Environment Programme – EnvPro) sprovedena su istraživanja i odabrane indikatorske vrste koje će u narednom periodu biti praćene na odabranim lokalitetima u Parku prirode rijeka Zeta. Za monitoring su odabrane lako prepoznatljive vrste da bi se u aktivnosti

Kroz projekat “Vode Balkana: biomonitoring za Park prirode rijeka Zeta” koji realizuje NVO Program za životnu sredinu (Environment Programme – EnvPro) sprovedena su istraživanja i odabrane indikatorske vrste koje će u narednom periodu biti praćene na odabranim lokalitetima u Parku prirode rijeka Zeta. Za monitoring su odabrane lako prepoznatljive vrste da bi se u aktivnosti

U okviru projekta Vode Balkana: biomonitoring za Park prirode rijeka Zeta, NVO EnvPro organizovala je u toku prethodna tri mjeseca  terenska istraživanja na lokalitetima u okviru Parka prirode rijeka Zeta. Sitnica, Kraljičino oko, Kosić, Dobro polje, Spuž su samo neki od lokaliteta koje su naučnici sa lokalnim stanovništvom obišli. Kako su naveli iz EnvPro-a, na

Krovne vrste su značajne za očuvanje biocenoza i biotopa i njihovom zaštitom štite se druge vrste na datom staništu. Takođe, krovne vrste se koriste za odabir zaštićenih područja i definisanje minimalne površine koju treba zaštititi. Na području koje obuhvata Park prirode rijeka Zeta žive vrste koje su zaštićene nacionalnim i međunarodnim zakonodavstvom. Bioindikatori su organizmi

Dvozubi potočar je vilin konjic. Vilini konjici su najznačajniji vodeni insekti. Tijelo dvozubog potočara je crno sa žutim šarama. Dužina tijela je 7,5 do 8,5 cm. Raspon krila je oko 11 cm. Larve ovog vilinog konjica žive u vodi, u malim potocima i izvorima u kojima ima djelova sa kamenom, organskim muljem, pijeskom i česticama

U biodiverzitetu nekog područja značajem se izdvajaju endemični taksoni, kao i vrste zaštićene međunarodnom i/ili nacionalnom legislativom. Na istraživanim lokalitetima tokom izrade stuje zaštite doline rijeke Zete, zabilježena je jedna vrsta čiji areal ne prelazi granice Balkanskog poluostrva, 6 taksona koji imaju nacionalni status zaštite, 5 vrsta koje se nalaze na CITES listi i 1

Područje rijeke Zete, koje pripada Opštini Danilovgrad, je veoma interesantno sa mikološkog aspekta, prevashodno zbog prisustva različitih biljnih zajednica (šumskih i travnatih) koje obezbjeđuju povoljne uslove za razvoj bogatog diverziteta gljiva. Naime, na ovom području, uz samu rijeku, na njenim obalama zastupljene su poplavne šume gdje od drvenastih biljnih vrsta dominiru topole- bijela i crna