Kroz projekat “Vode Balkana: biomonitoring za Park prirode rijeka Zeta” koji realizuje NVO Program za životnu sredinu (Environment Programme – EnvPro) sprovedena su istraživanja i odabrane indikatorske vrste koje će u narednom periodu biti praćene na odabranim lokalitetima u Parku prirode rijeka Zeta. Za monitoring su odabrane lako prepoznatljive vrste da bi se u aktivnosti praćenja vrsta i očuvanje rijeke Zete mogli uključiti svi ljubitelji prirode.


Austropotamobius pallipes (Lereboullet, 1858) – Bjelonogi rak

Bjelonogi rak pripada grupi desetonogih rakova. Dužina tijela bjelonogog raka je do 12 cm. Ova vrsta živi u rijekama. Ne zadržava se u izvorišnim dijelovima i izbjegava brzake. Staništa bjelonogog raka su dijelovi rijeka obrasli vodenom vegetacijom, sa korijenovima pokrajvodnog (riparijskog) drveća i velikim kamenjem, pijeskom i zemljom, koji pružaju veliki broj povoljnih zaklona ili omogućuju da ih rakovi sami iskopaju. U skloništu su rakovi okrenuti glavom prema izlazu, a kliješta drže ispružena prema naprijed. Noću izlaze iz skloništa da bi se hranili.

Brojnost bjelonogog raka u Evropi je u stalnom padu i sve je ugroženiji. Uzroci smanjenja brojnosti su velike količine otpadnih materija u vodenim ekosistemima, regulacija vodenih tokova koja uzrokuje gubitak staništa, prekomjerni nekontrolisani izlov i bolest račja kuga koja je u Evropi jako raširena. Na sreću u Crnoj Gori ovo oboljenje nije registrovano.

Na području Parka prirode rijeka Zeta bjelonogi rak je identifikovan duž cijelog toka rijeke Zete, zatim u Sitnici, Matici, Oboštici, donjem toku Sušice i Brestice. Ova vrsta je indikator promjene fizičko-hemijskih karakteristika vode, promjene riječnog dna i uništavanja vegetacije i reaguje smanjenjem brojnosti ili nestajanjem iz staništa ukoliko dođe do zagađenja ili izmjene staništa.

Bjelonogi rak se nalazi na Aneksima II i V mreže zaštićenih staništa i vrsta Natura 2000 u Evropskoj uniji i Aneksu II Bernske konvencije o zaštiti evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa.

Na globalnoj Crvenoj listi je u kategoriji EN (eng. endangered) – vrsta kritično ugrožena u bliskoj budućnosti, dok je na evropskoj i mediteranskoj listi u kategoriji NE (eng. not evaluated) – nije evaluiran. Čuvanjem rijeka čuvamo ovu značajnu vrstu.