NVO Program za životnu sredinu nastavila je sa sprovođenjem edukativnih aktivnosti biomonitoring programa na području Parka prirode “Rijeka Zeta”. Ovog puta, aktivnost je sprovedena sa obrazovnim ustanovama sa teritorije Podgorice: OŠ “Sutjeska”, OŠ “Štampar Makarije” i OŠ “Radojica Perović”. Realizacija ovih aktivnosti sprovedena je kroz projekat Vode Balkana: bioindikatori, edukacija i turizam kao primjer održivog koncepta očuvanja ovog područja.

I ovog puta učesnici su imali priliku da se upoznaju sa vrijednostima ovog zaštićenog područja, značajem rijeka, vodenih staništa ili slatkovodnih ekosistema, ali i odabranih vrsta koje su dobri indikatori očuvane životne sredine (bioindikatori). Učenicima su predstavljene osnovne odlike bioindikatorskih vrsta – vilini konjici, rječni rakovi i školjke, koje se odnose na njihovu građu, život i značaj u prirodi, metode biomonitoringa, kao i metode mjerenja fizičko-hemijskih parametara vode.

Terenski rad je obavljen upotrebom adekvatne terenske opreme – mreže za lov i uređaji za mjerenje parametara kvaliteta vode, koji su donirani školama. Zahvaljujući tome, nastavnicima i učenicima je omogućeno da u narednom periodu budu aktivni učesnici u prikupljanju važnih podataka koji će biti integrisani u bazu podataka PP “Rijeka Zeta”. U tu svrhu, prezentovana je veb i mobilna aplikacija za biomonitoring program, koja je i razvijena kroz ovaj projekat. Nadalje, aplikacija će biti predstavljenja i dostupna i široj javnosti kako bi svi zainteresovani bili u prilici da daju doprinos istraživanju ovog područja u cilju očuvanja i unapređenja zaštite značajnih vrsta i njihovih staništa. Aplikacija ima mogućnost proširenja i na druge istraživačke oblasti, i opciju prijave problema tako da u narednom periodu može biti korišćena kao alat za prošireno naučno i građansko djelovanje.

Nakon sprovedenih edukativnih aktivnosti, djeca su imala priliku da izradom crteža slikovito prenesu svoje utiske. Odabrani crteži izrađeni ovom prilikom, poslužiće EnvPro za kreiranje vizuelnog identiteta ovog biomonitoring programa.

Program za životnu sredinu će nastaviti saradnju sa obrazovnim institucijama kojima će do kraja projekta ponuditi edukativni program za izvođenje nastave u prirodi na podučju PP “Rijeka Zeta”, uz primjenu naučenih metoda terenskog rada i donirane opreme.

Projekat je podržala globalna ekološka organizacija The Nature Conservancy i United States Forest Service (USFS), i isti će trajati do kraja, 2023. godine.